Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2021

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ" Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13η Ιουνίου 2021, ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ.Μπενάκη 8, 10564 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Απολογισμός (πεπραγμένα) Διοικητικού Συμβουλίου 2020.
 2. Ενημέρωση μελών για το πρώτο εξάμηνο 2021 και παρουσίαση οικονομικής κατάστασης.
 3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το 2020.
 4. Έγκριση Ισολογισμού 2020 και απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ. και Ε.Σ.
 5. Έγκριση μεταβίβασης / απόκτησης μερίδων.
 6. Έγκριση διαγραφών μελών.

Αν δεν υπάρξει η σχετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τελεσίδικα την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση θα αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Τα μέλη που επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά θα πρέπει να στείλουν email, όπου θα αναφέρεται το email που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση.

Για τις ψηφοφορίες θα πρέπει τα μέλη που θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά, να εξουσιοδοτήσουν μέλη φυσικά παρόντα στη Γ.Σ.

Σε περίπτωση κωλύματος, οι συνέταιροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην γενική συνέλευση είτε δυνάμει νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος είναι μέλος του συνεταιρισμού ή συγγενής του μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, είτε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Μπορείτε να εξοφλείτε τις συνδρομές ή/και άλλες οικονομικές εκκρεμότητες προς τον Συνεταιρισμό στον τραπεζικό λογαριασμό του συνεταιρισμού: GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874 (Alphabank).

Θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του μέλους στο οποίο αντιστοιχεί η συνδρομή.

Το διπλότυπο της καταβολής στην τράπεζα έχει ισχύ αποδείξεως.

Ωράριο γραμματείας Συνεταιρισμού:

Δευτέρα & Τετάρτη 13.00 – 15.00 (ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ)

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Οικονόμου Μαρία Κουτάτζη

Συνοπτική ενημέρωση Νοεμβρίου 2019

 1. Γαλατάκι Κορινθίας

 • Έγινε ο εντοπισμός από τοπογράφο και στη συνέχεια η δήλωση στο κτηματολόγιο όλων των αγροτεμαχίων του συνεταιρισμού εκτός του τμήματος Καζάκου (πρώην Μάρκελλου) η οποία θα γίνει μετά τη μεταβίβαση.
 • Ανατέθηκε και προχωρεί η δημιουργία σύγχρονων τοπογραφικών για όλα τα αγροτεμάχια και η οριοθέτησή τους.
 • Το Δ.Σ. ήρθε σε επαφή με τους κληρονόμους του κτήματος Τσαντίλα με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για το διαχωρισμό του.
 • Έγινε επίσκεψη στα κτήματα και συνάντηση με υποψήφιο που γνωρίζει την περιοχή και ενδιαφέρεται να αναλάβει την επιστασία των κτημάτων, μετά την ακριβή οριοθέτησή τους από τους τοπογράφους.
 • Η μεταβίβαση του κτήματος Καζάκου βρίσκεται σε αναμονή λόγω τεχνικών δυσκολιών. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το δικηγόρο του Συνεταιρισμού, κ. Παπαδημητρίου, με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

 1. Κοιλάδα Κρανιδίου (Θυνί)

 • Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Θυνί με σκοπό την ενημέρωσή μας από τον μισθωτή σε σχέση με τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου. Στη συνέχεια ξεκίνησε, για πρώτη φορά μετά την δικαίωσή μας από το εφετείο, η συγκομιδή του ελαιόκαρπου στο κτήμα Λαύκα. Αποφασίστηκε επίσης η οριοθέτηση τμήματος του κτήματος Λαύκα που εκκρεμεί.
 • Ορίστηκε την 16η Ιανουαρίου 2020 δικάσιμος για τον ορισμό του πραγματογνώμονα με τον οποίο ήδη έχει έρθει σε συνεννόηση το Δ.Σ. για να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη για το κτήμα Στρίγκου.
 • Εισπράχτηκε μέρος από τα δικαστικά έξοδα της δίκης Λαύκα μέσω της δέσμευσης λογαριασμών των αντιδίκων μας . Οι λογαριασμοί παραμένουν δεσμευμένοι και είμαστε σε αναμονή είσπραξης και του υπόλοιπου ποσού.

 1. Δασικά

 • Σε σχέση με τον χαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων μας και στις δύο περιοχές από τα δασαρχεία παραμένουμε σε αναμονή των δασικών χαρτών.

Προϋπολογισμός 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Προϋπ/σμος Απολογισμός Προϋπ/σμος ΠΛΗΡΩΜΕΣ Προϋπ/σμος Απολογισμός Προϋπ/σμος
2019 1/1-30/9/18 2018 2019 1/1-30/9/18 2018
Συνδρομές Συνεταίρων (2019) 8,750.00 5,310.00 Ενοίκια – Κοιν/στα – Δ.Ε.Η. Γραφείου 2,200.00 1,659.96 2,200.00
Συνδρομές προηγουμένων ετών 8,378.00 7,719.00 6,250.00 Τηλεφωνία 300.00 191.43 300.00
Έκτακτες εισφορές (2009-2015) 520.00 2,910.00 3,400.00 Οδοιπορικά 400.00 155.40 400.00
Αγορά μεριδίων 1,320.00 150.00 0.00 ΕΛ.ΤΑ. – Ιστοσελίδα 100.00 197.06 500.00
Προσωρινή κατάθεση Μελών 0.00 6,100.00 0.00 Γραφική ύλη – Φωτοτυπίες 200.00 148.22 300.00
Ενοίκια σε είδος 1,000.00 0.00 500.00 Διάφορα έξοδα 100.00 38.90 20.00
Τόκοι καταθέσεων 0.00 0.11 0.00 Φ.Ε.Ν.Π. , ΕΝ.Φ.Ι.Α. , Λοιποί φόροι 6,500.00 9,305.28 9,305.28
Οφειλές σε ρύθμιση 0.00 0.00 1,656.00 Λογιστικά 1,300.00 983.80 1,488.00
Οφειλές Μελών υπό διαγραφή 0.00 0.00 4,529.00 Μερικό (α) Πάγια έξοδα 11,100.00 12,680.05 14,513.28
Δικαστικά προς είσπραξη 21,300.00 0.00 0.00 Δικηγόροι – Δικαστικά 3,000.00 322.00 6,000.00
Μηχανικοί – Τοπογραφικά 6,000.00 3,354.84 5,000.00
Οφειλές προς Μέλη 4,000.00 800.00 1,000.00
Οφειλές προς τρίτους 2,200.00 0.00 12,650.00
(Μέλη : 175) Εκκρεμότητες προς υλοποίηση 16,000.00 0.00 0.00
Αποζημίωση υπαλλήλου 0.00 0.00 730.00
Μερικό (β) 31,200.00 4,476.84 25,380.00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41,268.00 16,879.11 21,645.00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α και β) 42,300.00 17,156.89 39,893.28
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 1,032.00 277.78 27,333.00 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 42,300.00 17,156.89 48,978.00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ 42,300.00 17,156.89 39,893.28
Αθήνα 25η Οκτωβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΡΑΪΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαθέσιμα
Υπόλοιπο Ταμείου 30/09/2018 1,562.61
Υπόλοιπο Τραπέζης 30/09/2018 1,126.36
Σύνολο 2,688.97
Εφορία
Α) Δόσεις 58 από 100 7,849.41
Β) Δόσεις 8 από 12 2,326.10
Γ) Δόσεις 3 από 6 500.16
Μερικό 10,675.67
Δ) ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 3,319.02
Σύνολο 13,994.69

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού  «ΘΥΜΕΛΗ»

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε την δεκαετία του '60 με σκοπό να προσφέρει στα μέλη του την δυνατότητα να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία σε προνομιακές τοποθεσίες (Πόρτο Χέλι, Θυνί, Λουτρά Ωραίας Ελένης) με ιδιαίτερα συμφέροντες οικονομικούς όρους.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και μετά από αγώνες είμαστε πλέον στη θέση να βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της οριοθέτησης των εκτάσεων ώστε να αποδοθούν αυτές στα μέλη μας.

Σε αυτή τη σελίδα η οποία θα κτίζεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, θα βρίσκετε πληροφορίες για τις εκτάσεις μας, για την πορεία των διεκδικήσεών μας και για τις επερχόμενες γενικές συνελεύσεις και αποφάσεις αυτών.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ « Η ΘΥΜΕΛΗ» ΣΥΝ. Π. Ε.

Εμμ.Μπενάκη 8 – ΑΘΗΝΑ 105 64, 4ος όροφος

Email: [email protected]

ΤΗΛ. 210 5244470 (γραφείο Συνεταιρισμού)

Δευτέρα & Τετάρτη 1-3 μμ

κυρία Ελένη Δακτυλίδη (Αντιπρόεδρος) τηλ. 6949202547

Τραπεζικός λογαριασμός του συνεταιρισμού Alpha Bank

GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874

Νέα - Ενημερώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13η Ιουνίου 2021, ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ.Μπενάκη 8, 10564 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Απολογισμός (πεπραγμένα) Διοικητικού Συμβουλίου 2020. Ενημέρωση ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Γαλατάκι Κορινθίας Έγινε ο εντοπισμός από τοπογράφο και στη συνέχεια η δήλωση στο κτηματολόγιο όλων των αγροτεμαχίων του συνεταιρισμού εκτός του τμήματος Καζάκου (πρώην Μάρκελλου) η οποία θα γίνει μετά τη μεταβίβαση. Ανατέθηκε και προχωρεί η δημιουργία σύγχρονων τοπογραφικών για όλα τα αγροτεμάχια και η οριοθέτησή τους. Το Δ.Σ. ήρθε ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019,ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ. Μπενάκη 8, 10654 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: α. Συνοπτική ενημέρωση μελών β. Έκθεση ...

Συνοπτική ενημέρωση Γ.Σ. Δεκεμβρίου 2018

1)    ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ: Μέσα στο 2018 έγινε εκκαθάριση του τεράστιου αρχείου του συνεταιρισμού, που δεν είχε γίνει ποτέ πριν. Έγινε οργάνωση και ταξινόμησή του όπως και οργάνωση της λειτουργίας του γραφείου εν γένει, απαραίτητη λόγω της μετακόμισης από τα γραφεία στη Σατωβριάνδρου. Ξεκίνησε η διαδικασία εκκαθάρισης μητρώου η ...

Προϋπολογισμός 2019

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Προϋπ/σμος Απολογισμός Προϋπ/σμος ΠΛΗΡΩΜΕΣ Προϋπ/σμος Απολογισμός Προϋπ/σμος 2019 1/1-30/9/18 2018 2019 1/1-30/9/18 2018 Συνδρομές Συνεταίρων (2019) 8,750.00 5,310.00 Ενοίκια – Κοιν/στα – Δ.Ε.Η. Γραφείου 2,200.00 1,659.96 2,200.00 Συνδρομές προηγουμένων ετών 8,378.00 7,719.00 6,250.00 Τηλεφωνία 300.00 191.43 300.00 Έκτακτες εισφορές (2009-2015) 520.00 2,910.00 3,400.00 Οδοιπορικά 400.00 155.40 ...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΣ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Αντιπρόεδρος
ΚΟΥΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Γεν. Γραμματέας
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ταμίας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΑ ΔΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΣ
ΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΣ
ΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2017