ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ" Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 20η Μαρτίου 2022, ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ.Μπενάκη 8, 10564 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συνοπτική ενημέρωση μελών
 2. Ενημέρωση για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης κτήματος Βασίλη Στρίγκου (Κρανίδι, Αργολίδας). Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης κι αποφάσεις για επόμενες ενέργειες
 3. Επικαιροποίηση αριθμού ενεργών μελών και μερίδων.
 4. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
 5. Έγκριση Ισολογισμού 2021
 6. Απαλλαγή ευθυνών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων

Αν δεν υπάρξει η σχετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τελεσίδικα την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σας επισημαίνουμε ότι η Γενική Συνέλευση α’ εξαμήνου θα λάβει χώρα νωρίτερα λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων και προς ενημέρωση των μελών. Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών, και κυρίως των μελών που έχουν μερίδια στο Κρανίδι Αργολίδας (ΘΥΝΙ). Σε περίπτωση κωλύματος, οι συνέταιροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην γενική συνέλευση είτε δυνάμει ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (gov.gr) στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος είναι μέλος του συνεταιρισμού ή συγγενής του μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, είτε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Οι παριστάμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης είτε αρνητικό PCR ή Rapid test.

Ωράριο γραμματείας Συνεταιρισμού: Δευτέρα & Τετάρτη 13.00 – 15.00 (ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ)

Ο Πρόεδρος

 Η  Γεν. Γραμματέας

α/α Ελένη Δακτυλίδη, Αντιπρόεδρος Μαρία Κουτάτζη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πωλητής: Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Η ΘΥΜΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.», με έδρα την Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 8).

Πωλούμενο ακίνητο: Παραθαλάσσιο γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Θυνί» Κοιλάδας Ερμιονίδας εκτάσεως 12,6 στρεμμάτων.

Τίτλος κτήσης: 6657/1971 συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Τσίγκα (τ.318/17 Υποθ/κείου Κρανιδίου).

Τιμή εκκίνησης: 800.000€.

Διάρκεια διαγωνισμού: Από 4.3.2022 έως 19.3.2022 ώρα 12 μ. 

Όροι: Κλειστές προσφορές. Κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής 80.000€. Τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή. Υπογραφή Φυλλαδίου ειδικότερων όρων. Κατακύρωση με απόφαση της Γ.Σ. του Συνεταιρισμού έως τη 10.4.2022.

Κατάθεση και άνοιγμα προσφορών: Στον συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτη Ε. Δάλλα (Χαριλάου Τρικούπη 7Α).

Αθήνα, 2.3.2022

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ανδρέας Βασιλείου

Αντωνοπούλων 10 – Ναύπλιο

τηλ. 6977396330/2752028340

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΘΥΜΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΘΥΝΙ» ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ο Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Η ΘΥΜΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 8 – 4ος όροφος) (στο εξής: «ο Συνεταιρισμός») προκηρύσσει πρόσκληση προς το κοινό για την υποβολή προσφορών σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση ενός παραθαλάσσιου ακινήτου της κυριότητάς του, το οποίο είναι εκτός σχεδίου και βρίσκεται στη θέση «Θυνί» Κοιλάδας του Δήμου Ερμιονίδας του Νομού Αργολίδας εκτάσεως 12.605,95 τ.μ., σύμφωνα με το από Μαΐου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Πέτρου Βλαχόπουλου ή όσο και αν είναι, με τίτλο κτήσης το υπ’ αριθ. 6.657/1971 πωλητήριο συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Τσίγκα που έχει μεταγραφεί νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος στον τόμο 318 με αυξ. αριθμό 17.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα της Αργολίδας, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας και στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται τους κάτωθι ειδικότερους όρους:

 1. Τιμή εκκίνησης της άνω πώλησης είναι το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000€).
 2. Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών και το άνοιγμα αυτών κατά τη λήξη του διαγωνισμού έχει οριστεί ο Συμβολαιογράφος Αθηνών Παναγιώτης Ε. Δάλλας (Χαρ. Τρικούπη 7Α).
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή 4η Μαρτίου 2022 έως το Σάββατο 19η Μαρτίου 2022 και ώρα 12 μεσημβρινή.
 4. Οι προσφορές θα ανοιχτούν κατά την άνω λήξη του διαγωνισμού από τον άνω συμβολαιογράφο παρουσία όποιων μελών του Δ.Σ του Συνεταιρισμού και της Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού παρευρεθούν και όποιων από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό το επιθυμούν. Εν συνεχεία, θα συνταχθεί πρακτικό της δημοπρασίας από τον άνω συμβολαιογράφο που θα υπογραφεί από τον τελευταίο και όσους είναι παρόντες.
 5. Ο Συνεταιρισμός επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα της κατακύρωσης. Η κατακύρωση θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, η οποία θα συνέλθει το βραδύτερο μέχρι τη 10η Απριλίου 2022, για να εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας και να αποφασίσει την κατακύρωση. Μέχρι την κατά τα άνω κατακύρωση ο Συνεταιρισμός δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει, χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για αποζημίωσή τους, από το οποίο οι συμμετέχοντες παραιτούνται ρητά και αμετάκλητα από τώρα, εξαιρουμένης της επιστροφής της κατατεθείσας από αυτούς εγγυητικής επιστολής, την οποία θα οφείλει ο Συνεταιρισμός να επιστρέψει. 
 6. Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο εντολοδόχο είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά. Θα πρέπει να συνυποβάλλονται πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα.
 7. Οι προσφορές θα μονογράφονται και θα σφραγίζονται από τον άνω αρμόδιο για την παραλαβή τους συμβολαιογράφο.
 8. Μαζί με την προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα Τράπεζας ισόποσης με το 1/10 της τιμής εκκίνησης, ήτοι ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€).
 9. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και δεσμευτικές και να μην περιέχουν όρους ή αιρέσεις.
 10. Το σύνολο των εξόδων της πώλησης (συμβολαιογραφική αμοιβή, έξοδα μεταγραφής, φόρος μεταβίβασης του ακινήτου, δικαιώματα υπέρ τρίτων κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη-αγοραστή. 
 11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να ελέγξουν πριν την υποβολή προσφοράς εκ μέρους τους την πραγματική και νομική κατάσταση του πωλούμενου ακινήτου. Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να μεταβιβάσει το πωλούμενο ακίνητο όπως είναι και ευρίσκεται, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του β΄ εδαφίου του άρθρου 515 ΑΚ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δαπάναις τους αντίγραφα των σχετικών με το πωλούμενο ακίνητο εγγράφων που κατέχει ο Συνεταιρισμός από τον άνω ορισθέντα συμβολαιογράφο.
 12. Μετά την κατακύρωση του πωλούμενου ακινήτου ο πλειοδότης θα ενημερωθεί εντός πέντε (5) ημερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου από τον Συνεταιρισμό και θα καλείται ταυτόχρονα να προσέλθει ενώπιον του άνω συμβολαιογράφου στον οποίο κατατέθηκε η προσφορά ή να ορίσει συμβολαιογράφο της επιλογής του (εδρεύοντα εντός της περιφέρειας του νομού Αττικής) για τη σύνταξη και υπογραφή του πωλητήριου συμβολαίου εντός τρίμηνης προθεσμίας. Κατά την υπογραφή του πωλητήριου συμβολαίου θα καταβληθεί από τον πλειοδότη αγοραστή το τίμημα και θα επιστραφεί από τον Συνεταιρισμό η εγγυητική επιστολή.
 13. Εφόσον ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της άνω προθεσμίας ή της τυχόν παράτασης που θα δοθεί από τον Συνεταιρισμό κατόπιν αιτήματός του, θα καταπίπτει υπέρ του Συνεταιρισμού το ποσό της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής.  
 14. Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κατατιθέμενης σε κλειστό φάκελο προσφοράς και περιέχει ανεπιφύλακτη δήλωση του συμμετέχοντα στον άνω πλειοδοτικό διαγωνισμό των ανωτέρω όρων της πώλησης.

Αθήνα, (Ημερομηνία) …………………………………

Ο Προσφέρων

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού  «ΘΥΜΕΛΗ»

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε την δεκαετία του '60 με σκοπό να προσφέρει στα μέλη του την δυνατότητα να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία σε προνομιακές τοποθεσίες (Πόρτο Χέλι, Θυνί, Λουτρά Ωραίας Ελένης) με ιδιαίτερα συμφέροντες οικονομικούς όρους.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και μετά από αγώνες είμαστε πλέον στη θέση να βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της οριοθέτησης των εκτάσεων ώστε να αποδοθούν αυτές στα μέλη μας.

Σε αυτή τη σελίδα η οποία θα κτίζεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, θα βρίσκετε πληροφορίες για τις εκτάσεις μας, για την πορεία των διεκδικήσεών μας και για τις επερχόμενες γενικές συνελεύσεις και αποφάσεις αυτών.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ « Η ΘΥΜΕΛΗ» ΣΥΝ. Π. Ε.

Εμμ.Μπενάκη 8 – ΑΘΗΝΑ 105 64, 4ος όροφος

Email: [email protected]

ΤΗΛ. 210 5244470 (γραφείο Συνεταιρισμού)

Δευτέρα & Τετάρτη 1-3 μμ

κυρία Ελένη Δακτυλίδη (Αντιπρόεδρος) τηλ. 6949202547

Τραπεζικός λογαριασμός του συνεταιρισμού Alpha Bank

GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874

Νέα - Ενημερώσεις

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 20η Μαρτίου 2022

 Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 20η Μαρτίου 2022, ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ.Μπενάκη 8, 10564 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Συνοπτική ενημέρωση μελών Ενημέρωση για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης κτήματος Βασίλη ...

Συνοπτική ενημέρωση Νοεμβρίου 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των υποθέσεων του συνεταιρισμού μετά τη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2021. Α) Λουτρά Ωραίας Ελένης Δημοσιεύτηκαν οι δασικοί χάρτες για την περιοχή. Το μεγαλύτερο τμήμα των κτημάτων του Συνεταιρισμού χαρακτηρίζεται δασικό και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε ενστάσεις. Παρόλα αυτά το κτήμα ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ. Μπενάκη 8, 10654 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: α. Συνοπτική ενημέρωση μελών β. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου γ. ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13η Ιουνίου 2021, ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ.Μπενάκη 8, 10564 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Απολογισμός (πεπραγμένα) Διοικητικού Συμβουλίου 2020. Ενημέρωση ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Γαλατάκι Κορινθίας Έγινε ο εντοπισμός από τοπογράφο και στη συνέχεια η δήλωση στο κτηματολόγιο όλων των αγροτεμαχίων του συνεταιρισμού εκτός του τμήματος Καζάκου (πρώην Μάρκελλου) η οποία θα γίνει μετά τη μεταβίβαση. Ανατέθηκε και προχωρεί η δημιουργία σύγχρονων τοπογραφικών για όλα τα αγροτεμάχια και η οριοθέτησή τους. Το Δ.Σ. ήρθε ...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΣ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Αντιπρόεδρος
ΚΟΥΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Γεν. Γραμματέας
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ταμίας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΑ ΔΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΣ
ΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΣ
ΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2017